INFORME DEL SINDIC DE COMPTES DEL 2008: RTVV LLIGA ELS GOSSOS AMB LLONGANISSES

dimarts, 5 de gener de 2010 ·


Contractes preferents amb les productores dels amics, augment dels números rojos, morositat per a pagar i despreocupació per a cobrar, finançament soterrat del València CF i el Villarreal i un corralet en les contractacions de personal. Eixa és l’herència de l’últim any de Pedro Garcia com a DG. de RTVV i amb Vicente Sanz a la Secretaria General. No ho diem nosaltres, ho afirma, en 40 pàgines, el Síndic de Comptes. Han lligat els gossos amb llonganisses i ens hem quedat amb els gossos i sense les llonganisses.

1.- DÈFICIT GALOPANT

Als gestors de RTVV (estem parlant de l’últim any de gestió íntegra de Pedro García) no els ha importat incrementar la desfeta econòmica. El síndic assenyala que “a conseqüència de les pèrdues acumulades en TVV i RAV i de la insuficiència de les aportacions de fons de la Generalitat, les dites societats es troben en un dels supòsits de dissolució prevists en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes (igual com en exercicis anteriors), ja que el patrimoni net d'ambdues societats ha descendit per sota de la meitat del capital social”. I posa xifres, “les pèrdues netes consolidades del Grup a 31 de desembre són de 203 milions d’euros” i “els fons propis del Grup RTVV al tancament de l'exercici presenten un valor negatiu de 1.098.375.903 euros”. El més greu és que,en contra de les recomanacions de la propia sindicatura, este valor negatiu es va incrementar en 2008 en 193 milions d’euros respecte l’any anterior.
Es per això que el Sindic de Comptes adverteix, i plou sobre mullat, que “el finançament dels continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV hauria d'anar acompanyat d'un conjunt de mesures excepcionals de caràcter estructural en el marc d'un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir l'estructura patrimonial i financera, considerant entre altres aspectes un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en depeses de programes i adquisició de drets  i de personal ”

La Sindicatura també alerta que els clients de dubtós cobrament són més dels que es declaren i que existeixen saldos difícilment recuperables per import de 257.169 euros.  

2.- CONTRACTES AMB LES PRODUCTORES: ELS AMICS DE PETER
 
La Sindicatura de Greuges analitza 8 programes en el seu informe i trau les següents conclussions:
 
1.- Es compren els programes sense calcular prèviament el cost total imputable i els ingressos de publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir. Tampoc es fa un seguiment de la seua rendibilitat una volta emés.
 
2.- El síndic reitera la necessitat de contractar seguint unes normes sobre els preus que s'han de satisfer a les productores i demana que es jusfique en els expedients de contractació perquè no s’utilitza personal de RTVV.
 
3.- Constata que els expedients de contractació “no contenen la documentació justificativa suficient que permeta comprovar si les productores han complit les clàusules del contracte”.

4.- En tres dels programes auditats (identificables com EL PICÚ, BOX A LA MITJA NIT i PARLEM CLAR) adverteix que “no s'ha fet ús de la clàusula de rescissió contractual per no assolir el mínim d'audiència previst, sinó que s'han renovat els contractes, i això sense que consten en l'expedient les causes que ho justifiquen”. A més a més, en EL PICÚ i PARLEM CLAR la renovació ha comportat un increment en el preu del 3,3% i del 49,7% respectivament, increments que no estan motivats en l'expedient. El Síndic “recomana d'acreditar en els expedients les causes per les quals es renoven els programes que no assoleixen els objectius d'audiència prevists, en especial si addicionalment comporten un increment del preu”. En el cas de PARLEM CLAR el Síndic assegura que s’ha incomplit la clàusula contractual segons la qual, en el cas d'haver una pròrroga, aquesta es realitzarà en les mateixes o inferiors condicions econòmiques, atés que en una de les pròrrogues s'ha incrementat el cost de la partida de
col·laboradors en un 21,4%. Finalment, es recomana un major control sobre els imports facturats per la productora en concepte de "Despeses de col·laboradors", amb la finalitat de disminuir tals despeses.
 
5.-En alguns programes es critica que les productores no presenten liquidació de les despeses executades o la totalitat de la documentació justificativa.
 
3.- VALÈNCIA C.F-CANAL 9: GOTS COMUNICANTS
 
RTVV es comporta com un patrocinador preferent dels equips de futbol de la Comunitat Valenciana. Enlloc de tramitar les seues ajudes a través de la Secretaria Autonòmica d’Esports (Conselleria de Cultura i Esports) és TVV qui compleix amb esta funció. Vora 30 milions d’euros va pagar pels drets del València, dels quals només va recuperar 21’4 milions per la seua revenda. Vora 25 pels del Vila-real, amb uns ingressos de 12’7, i 5’7 pels del LLevant,amb uns ingressos anotats de 5’2. Només en este cas s’han aproximat els preus de compra/venda amb les cotitzacions del mercat. En els altres el Sindic adverteix “que no consten en els expedients informes justificatius que motiven l'adquisició dels dits drets i –si és el cas– la venda posterior”. Dels 1’2 milions d’euros pagats per TVV per a rendibilitzar l’explotació de les mascotes dels diferents equips, no s’ha registrat cap ingrés.

 
També recull l’informe que la pròpia direcció de RTVV justifica el cost argumentant que “les decisions de preu es prenen no solament atenent a la rendibilitat econòmica, sinó també a la rendibilitat social, per raó del seu caràcter estratègic i tenint en compte que s'hi presta un servei públic”
 
El Síndic recomana que “tant l'adquisició de partits amistosos de futbol, com els pagaments efectuats per uns altres drets i col·laboració comercial, haurien d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi hagen de satisfer i dels possibles ingressos que hom preveu obtenir”.
 
DESPESES DE PERSONAL 

El Síndic torna a donar una estirada d’orelles a la política de contractació de personal de RTVV, controlada de forma omnipresent pel Secretari General, Vicent Sanz, i ho fa tant per qüestions formals com de procediment.
 
1- “Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV de l'exercici de 2008, són de 52.334.630 euros; mentre que les despeses comptabilitzades s'eleven a 80.998.148 euros. Aquesta desviació pressupostària (igual com en exercicis anteriors) es produeix per haver inclòs en el capítol II del pressupost del Grup les despeses del personal contractat per obra o servei per a la producció de programes. I critica que “tals contractes són de naturalesa laboral i que tenen per objecte la realització de les tasques típiques de l'activitat de TVV i RAV” i recorda que són despeses que no es poden imputar al capítol II”.
 
2.-El síndic també reitera advertències d’informes anteriors que hem vingut alertant des des de la IV: “tant pel que fa a la no utilització de les borses de treball per a la majoria de les contractacions realitzades, com a la falta de motivació suficient de les propostes de contractació. També, igual com en exercicis anteriors, es recomana que l'objecte del contracte d'obra o servei es definisca amb precisió i claredat”.

 
3.-I fins i tot, en els contractes de confiança, adverteix: El personal de suport o assessorament a directius, denominat "extra-plantilla", supera en un lloc de treball el màxim previst en el conveni col·lectiu i en la normativa interna. A més a més, en relació amb el dit personal també es reitera la recomanació efectuada en exercicis anteriors quant a la cobertura per mitjà de borses de treball dels llocs amb funcions estructurals.
 
4.- A més, també precissa que els pagaments de pactes de rodatge i/o adicionals no apareixen adequadament motivats i que els incentius al personal comercial no s’adequen a uns objectius i volum de vendes fixats a l’inici de l’exercici.
 
5.- Com hem vingut denunciant els sindicats, el mostreig de contractes supervisats també deixen al descobert que “en dos dels expedients revisats no consta la documentació que acredite la titulació requerida per a poder exercir el lloc de treball, i en un altre la titulació aportada no s'ajusta a la requerida”.
 
6.- La Sindicatura torna a reclamar que el Conveni Col.lectiu incloga els requisits i les funcions de cada lloc de treball en sintonia amb el document presentat per la direcció general de RTVV davant el Consell d’Administració.
 
PUBLICITAT 

S'han subscrit quatre contractes de patrocini publicitari amb entitats públiques i privades per un import conjunt de 223.085 euros. En els expedients no es justifica ni motiva la necessitat de fer la despesa ni la determinació del preu acordat, de tal forma que quede garantida l'equivalència entre l'import satisfet pel Grup RTVV i l'import de la col·laboració publicitària rebuda a canvi.
 
Les tarifes de preus d'anuncis publicitaris, aprovades anualment pel D.G.de RTVV, perden la seua efectivitat al quedar minorades a conseqüència de: l'aplicació de descomptes que  representen entre el 50% i 75% del preu fixat. El Síndic recomana regular els intercanvis publicitaris.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.