PREPAREM EL PRIMER PLA D'IGUALTAT DE RTVV

diumenge, 31 de gener de 2010 · 0 comentaris

RTVV prepara el seu primer pla d’igualtat. La comissió d’igualtat del VIII Conveni Col.lectiu ha decidit encetar els treballs per confeccionar el primer esborrany. Des de la Intersindical estem treballant en les diverses propostes. Estem consultant els plans d’igualtat que ens han semblat més interessants i també els treballs que el nostre sindicat ha proposat en altres administracions públiques. Els posem al teu abast perquè els pugues consultar.

La confecció del pla d’igualtat ve marcada per la Llei Orgànica d’Igualtat efectiva d’homes i dones, la coneguda com a Llei d’Igualtat, que obliga les empreses de més de 250 treballadors a tindre un pla en un termini breu. El pla intenta eliminar tots els obstacles que impedeixen l’accés de les dones a la igualtat efectiva, als càrrecs de responsabilitat dins de l’empresa i a la seua promoció personal i professional.
Este pla permetre elaborar un mapa diagnòstic del nombre d’homes i dones en RTVV, la seua relació contractual i les seues càrregues familiars. A més, el pla regularà les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, els permissos de maternitat/paternitat, la lactància, la violència domèstica i l’assetjament laboral i sexual, entre d’altres qüestions.
En una empresa de comunicació com la nostra, també és important regular la imatge de la dona que oferim des dels diversos canals de ràdio i televisió. Som una empresa pública. La Llei de Creació de RTVV ens obliga a abordar la informació des d’una perspectiva d’igualtat.
Posem al teu abast els diversos plans d'igualtat que estem fent servir:
- RTVE
- Propostes Intersindical al pla de la Generalitat
- Ferrocarrils de la Generalitat (Annex IV del Conveni)
- Diputació de València
- Ajuntament de València
- EMULSA Gijón

Ens agradaria també conéixer les teues opinions i aportacions. Vols col.laborar amb nosaltres? Escriu-nos a intersindical@rtvv.es.

L'EMPRESA COMENÇA A FER INDEFINITS

divendres, 15 de gener de 2010 · 0 comentaris

La Direcció de RTVV s’ha compromés, en la Comissió Paritària celebrada hui, a convertir en indefinits durant este trimestre els treballadors que reuneixen els requistits que recull l’Article 19.2 del Conveni Col.lectiu i l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors.

L’empresa notificarà pròximament als interessats la seua nova condició laboral. Això significa, segons la llei, que es convertiran en indefinits aquells treballadors en actiu que estiguen contractats durant un termini superior a 24 mesos en un període de 30, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals. Queden fora d’esta aplicació els contractes formatius, de relleu i interinitat.

Tot i això, sindicats i empresa discrepem sobre algunes interpretacions de l’abast de la llei. Així, no coincidim a l’hora de valorar el nombre d’empreses que conformen RTVV. Així, mentre els tres sindicats presents a la Paritària defensem que RTVV és una sola empresa a efectes de còmput, la Direcció considera que són tres empreses diferents. Tampoc coincidim en la definició de lloc de treball a què fa referència l’Estatut dels Treballadors. Així, mentre l’empresa fa una interpretació més restrictiva del lloc de treball, els sindicats demanem una interpretació més àmplia, sobretot perquè esta empresa no té catalogats els llocs de treball.

Estes discrepàncies provocaran que alguns expedients siguen susceptibles d’interpretació. Per avaluar l’abast, caldrà esperar a que l’empresa avance en esta matèria i pose damunt la taula el nombre i circumstàncies dels treballadors que convertirà en indefinits. En la pròxima comissió paritària, d’ací a tres mesos, l’empresa ens informarà sobre com ha aplicat este article. Este procés es repetirà trimestralment.

Des de la Intersindical no anem a permetre lectures restrictives de la legislació i continuem posant el nostre equip jurídic al servei dels treballadors de RTVV per aclarir qualsevol dubte i tramitar davant l’empresa els expedients que considereu que reuneixen els requisits legals. A partir d’este punt, defensarem un per un, si cal, cada cas concret que considerem que reuneix es requisits.

LA COMISSIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS APROVA EL LLISTAT PROVISIONAL DE BENEFICIARIS

dijous, 14 de gener de 2010 · 0 comentaris

La comissió de prestacions socials ha analitzat les sol.licituts presentades pels treballadors de RTVV en les categories d’ajudes a fills, per estudis i per pròtesis. De les 1741 sol.licituts presentades s’han aprovat 1.692 i s’han denegat 49.

Per primera volta s’ha aplicat el nou Reglament de Prestacions Socials consensuat entre l’empresa i els tres sindicats signants del VIII Conveni Col.lectiu, entre els quals es troba la Intersindical Valenciana.

Este Reglament ha augmentat la transparència en les concessions. Així, a partir de la setmana pròxima, els treballadors als quals se’ls denegue la prestació rebran una carta amb l’exposició motivada de la negativa i tindran un termini de 15 dies naturals per subsanar errors o presentar al.legacions. La Comissió de Prestacions es reunirà novament el 9 de febrer per aprovar la llista definitiva de beneficiaris.

Les principals raons per les quals s’han denegat les concessions han sigut: no homologació dels centres que imparteixen estudis d’idiomes, no arribar a la cotització de 180 dies en el període de sol.licitut i no presentar les factures i rebuts oportuns o presentar-les fora del termini establert.

La Comissió també ha decidit que tots els fills amb discapacitat física o psíquica tindran dret a gaudir d’una ajuda de 1.100 euros anuals, quantitat que estarà subjecta a la reducció que se’n derive d’aplicar els index correctors definitius.

La Comissió treballa ara per acurtar els terminis i fer possible que el pagament de les prestacions es faça amb la nòmina del mes de febrer.

LA CONSELLERIA D'ECONOMIA DONA LLUM VERDA AL VIII CONVENI COL.LECTIU DE RTVV

dimarts, 12 de gener de 2010 · 0 comentaris

La Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat ha donat el vist-i-plau al VIII Conveni Col.lectiu de RTVV la qual cosa significa que en els pròxims dies serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Així ho ha comunicat la direcció de l’empresa als sindicats signants de l’acord, entre ells la Intersindical, en una comunicació prèvia a la subcomissió de categories laborals, que s’ha reunit hui.

La publicació del conveni en els pròxims dies comportarà la plena oficialitat de l’acord i, tot seguit, el pagament dels últims endarreriments pendents dels anys 2008 i 2009. En concret, els treballadors podríem cobrar per fi el 0’5% lineal de la massa salarial corresponent al 2008, és a dir, 116 euros, i una quantitat semblant del 2009, a més de la quantitat que encara resta per cobrar del plus conveni i que, depenent de les categories, estaria entre 24 i 60 euros. Amb este pagament, es tancaria definitivament el capítol d’endarreriments pendents amb el pagament de totes les quantitats.

El VIII Conveni Col.lectiu és fruit d’un acord entre la direcció de l’empresa i tres sindicats ara fa un any. El Consell d’Administració de RTVV també va aprovar el conveni el passat mes de gener. El conveni, que fins ara està en fase de preacord, estava plenament vigent en matèries com les jubilacions parcials amb contracte de relleu, festius, permisos, lliurances, vacances i les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, entre d’altres. Tanmateix, no podem oblidar que l'empresa també ha fet una sèrie d'interpretacions abusives del conveni que la Intersindical ha denunciat puntualment i reiteradament. Ara, la publicació d'este, ens permetrà dur els seus incompliments per la via legal.

INFORME DEL SINDIC DE COMPTES DEL 2008: RTVV LLIGA ELS GOSSOS AMB LLONGANISSES

dimarts, 5 de gener de 2010 · 0 comentaris


Contractes preferents amb les productores dels amics, augment dels números rojos, morositat per a pagar i despreocupació per a cobrar, finançament soterrat del València CF i el Villarreal i un corralet en les contractacions de personal. Eixa és l’herència de l’últim any de Pedro Garcia com a DG. de RTVV i amb Vicente Sanz a la Secretaria General. No ho diem nosaltres, ho afirma, en 40 pàgines, el Síndic de Comptes. Han lligat els gossos amb llonganisses i ens hem quedat amb els gossos i sense les llonganisses.

1.- DÈFICIT GALOPANT

Als gestors de RTVV (estem parlant de l’últim any de gestió íntegra de Pedro García) no els ha importat incrementar la desfeta econòmica. El síndic assenyala que “a conseqüència de les pèrdues acumulades en TVV i RAV i de la insuficiència de les aportacions de fons de la Generalitat, les dites societats es troben en un dels supòsits de dissolució prevists en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes (igual com en exercicis anteriors), ja que el patrimoni net d'ambdues societats ha descendit per sota de la meitat del capital social”. I posa xifres, “les pèrdues netes consolidades del Grup a 31 de desembre són de 203 milions d’euros” i “els fons propis del Grup RTVV al tancament de l'exercici presenten un valor negatiu de 1.098.375.903 euros”. El més greu és que,en contra de les recomanacions de la propia sindicatura, este valor negatiu es va incrementar en 2008 en 193 milions d’euros respecte l’any anterior.
Es per això que el Sindic de Comptes adverteix, i plou sobre mullat, que “el finançament dels continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV hauria d'anar acompanyat d'un conjunt de mesures excepcionals de caràcter estructural en el marc d'un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir l'estructura patrimonial i financera, considerant entre altres aspectes un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en depeses de programes i adquisició de drets  i de personal ”

La Sindicatura també alerta que els clients de dubtós cobrament són més dels que es declaren i que existeixen saldos difícilment recuperables per import de 257.169 euros.  

2.- CONTRACTES AMB LES PRODUCTORES: ELS AMICS DE PETER
 
La Sindicatura de Greuges analitza 8 programes en el seu informe i trau les següents conclussions:
 
1.- Es compren els programes sense calcular prèviament el cost total imputable i els ingressos de publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir. Tampoc es fa un seguiment de la seua rendibilitat una volta emés.
 
2.- El síndic reitera la necessitat de contractar seguint unes normes sobre els preus que s'han de satisfer a les productores i demana que es jusfique en els expedients de contractació perquè no s’utilitza personal de RTVV.
 
3.- Constata que els expedients de contractació “no contenen la documentació justificativa suficient que permeta comprovar si les productores han complit les clàusules del contracte”.

4.- En tres dels programes auditats (identificables com EL PICÚ, BOX A LA MITJA NIT i PARLEM CLAR) adverteix que “no s'ha fet ús de la clàusula de rescissió contractual per no assolir el mínim d'audiència previst, sinó que s'han renovat els contractes, i això sense que consten en l'expedient les causes que ho justifiquen”. A més a més, en EL PICÚ i PARLEM CLAR la renovació ha comportat un increment en el preu del 3,3% i del 49,7% respectivament, increments que no estan motivats en l'expedient. El Síndic “recomana d'acreditar en els expedients les causes per les quals es renoven els programes que no assoleixen els objectius d'audiència prevists, en especial si addicionalment comporten un increment del preu”. En el cas de PARLEM CLAR el Síndic assegura que s’ha incomplit la clàusula contractual segons la qual, en el cas d'haver una pròrroga, aquesta es realitzarà en les mateixes o inferiors condicions econòmiques, atés que en una de les pròrrogues s'ha incrementat el cost de la partida de
col·laboradors en un 21,4%. Finalment, es recomana un major control sobre els imports facturats per la productora en concepte de "Despeses de col·laboradors", amb la finalitat de disminuir tals despeses.
 
5.-En alguns programes es critica que les productores no presenten liquidació de les despeses executades o la totalitat de la documentació justificativa.
 
3.- VALÈNCIA C.F-CANAL 9: GOTS COMUNICANTS
 
RTVV es comporta com un patrocinador preferent dels equips de futbol de la Comunitat Valenciana. Enlloc de tramitar les seues ajudes a través de la Secretaria Autonòmica d’Esports (Conselleria de Cultura i Esports) és TVV qui compleix amb esta funció. Vora 30 milions d’euros va pagar pels drets del València, dels quals només va recuperar 21’4 milions per la seua revenda. Vora 25 pels del Vila-real, amb uns ingressos de 12’7, i 5’7 pels del LLevant,amb uns ingressos anotats de 5’2. Només en este cas s’han aproximat els preus de compra/venda amb les cotitzacions del mercat. En els altres el Sindic adverteix “que no consten en els expedients informes justificatius que motiven l'adquisició dels dits drets i –si és el cas– la venda posterior”. Dels 1’2 milions d’euros pagats per TVV per a rendibilitzar l’explotació de les mascotes dels diferents equips, no s’ha registrat cap ingrés.

 
També recull l’informe que la pròpia direcció de RTVV justifica el cost argumentant que “les decisions de preu es prenen no solament atenent a la rendibilitat econòmica, sinó també a la rendibilitat social, per raó del seu caràcter estratègic i tenint en compte que s'hi presta un servei públic”
 
El Síndic recomana que “tant l'adquisició de partits amistosos de futbol, com els pagaments efectuats per uns altres drets i col·laboració comercial, haurien d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi hagen de satisfer i dels possibles ingressos que hom preveu obtenir”.
 
DESPESES DE PERSONAL 

El Síndic torna a donar una estirada d’orelles a la política de contractació de personal de RTVV, controlada de forma omnipresent pel Secretari General, Vicent Sanz, i ho fa tant per qüestions formals com de procediment.
 
1- “Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV de l'exercici de 2008, són de 52.334.630 euros; mentre que les despeses comptabilitzades s'eleven a 80.998.148 euros. Aquesta desviació pressupostària (igual com en exercicis anteriors) es produeix per haver inclòs en el capítol II del pressupost del Grup les despeses del personal contractat per obra o servei per a la producció de programes. I critica que “tals contractes són de naturalesa laboral i que tenen per objecte la realització de les tasques típiques de l'activitat de TVV i RAV” i recorda que són despeses que no es poden imputar al capítol II”.
 
2.-El síndic també reitera advertències d’informes anteriors que hem vingut alertant des des de la IV: “tant pel que fa a la no utilització de les borses de treball per a la majoria de les contractacions realitzades, com a la falta de motivació suficient de les propostes de contractació. També, igual com en exercicis anteriors, es recomana que l'objecte del contracte d'obra o servei es definisca amb precisió i claredat”.

 
3.-I fins i tot, en els contractes de confiança, adverteix: El personal de suport o assessorament a directius, denominat "extra-plantilla", supera en un lloc de treball el màxim previst en el conveni col·lectiu i en la normativa interna. A més a més, en relació amb el dit personal també es reitera la recomanació efectuada en exercicis anteriors quant a la cobertura per mitjà de borses de treball dels llocs amb funcions estructurals.
 
4.- A més, també precissa que els pagaments de pactes de rodatge i/o adicionals no apareixen adequadament motivats i que els incentius al personal comercial no s’adequen a uns objectius i volum de vendes fixats a l’inici de l’exercici.
 
5.- Com hem vingut denunciant els sindicats, el mostreig de contractes supervisats també deixen al descobert que “en dos dels expedients revisats no consta la documentació que acredite la titulació requerida per a poder exercir el lloc de treball, i en un altre la titulació aportada no s'ajusta a la requerida”.
 
6.- La Sindicatura torna a reclamar que el Conveni Col.lectiu incloga els requisits i les funcions de cada lloc de treball en sintonia amb el document presentat per la direcció general de RTVV davant el Consell d’Administració.
 
PUBLICITAT 

S'han subscrit quatre contractes de patrocini publicitari amb entitats públiques i privades per un import conjunt de 223.085 euros. En els expedients no es justifica ni motiva la necessitat de fer la despesa ni la determinació del preu acordat, de tal forma que quede garantida l'equivalència entre l'import satisfet pel Grup RTVV i l'import de la col·laboració publicitària rebuda a canvi.
 
Les tarifes de preus d'anuncis publicitaris, aprovades anualment pel D.G.de RTVV, perden la seua efectivitat al quedar minorades a conseqüència de: l'aplicació de descomptes que  representen entre el 50% i 75% del preu fixat. El Síndic recomana regular els intercanvis publicitaris.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.