VIII CONVENI COL.LECTIU: COMENCEN A MOURE'S LES COSES?

dilluns, 23 de febrer de 2009 · 0 comentaris

El valor de les coses no s'avalua amb les promeses ni les bones paraules, sinó amb els fets. Tot i això, cal reconèixer que la primera reunió de la Comissió Paritària ha sigut positiva i que les expectatives, cas de ser confirmades per la realitat, poden traduir-se en millores per als treballadors. Serà de veres que comencen a moure's les coses?

TRANSFORMACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL EN INDEFINIT
L'empresa i els sindicats firmants del Conveni coincidim en la necessitat de tancar esta qüestió el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans del mes de juny. També hi ha un compromís clar de realitzar el procés des del consens i la màxima transparència. La voluntat de la Intersindical és tancar esta qüestió abans de Pasqua. Més informació sobre
la transformació de temporals en indefinits.

JUBILACIONS PARCIALS
Coincidim amb l'empresa en aprofitar les jubilacions parcials per avançar en estabilitat laboral. Per això, defensem que les persones que es contracten no siguen de fora de la casa, sinó treballadors de RTVV. Això els permetrà gaudir d'una estabilitat mínima de quatre anys. També coincidim amb l'empresa en poder emmarcar estes contractacions en el marc de la promoció. Considerem que això implica que les contractacions d'aquells companys que realitzen les tasques de relleu es faran, almenys, amb la mateixa categoria laboral del treballadors que es jubila.
Els sindicats firmants del conveni ens hem compromés a elaborar un document on es concreten els criteris amb els quals es farà la jubiliació parcial i la contractació del treballadors que realitzen el relleu. Vols conèixer la postura de la Intersindical?Una vegada més hem plantejat la necessitat de realitzar el procés amb la màxima transparència.

CALENDARI LABORAL
Com a dies lliurables compensatoris de la jornada anual, la Comissió Paritària ha acordat que els treballadors estaran exempts d’acudir al treball en les següents dates:
València, Burjassot, Alacant i Madrid: 20 de març i 7 de desembre
Castelló: 20 d’abril i 7 de desembre
Barcelona: 25 de setembre i 7 de desembre
Recordem que es tracta de dies lliurables però no retribuïbles. A qui haja de treballar, l’empresa li deurà un dia compensatori.
A més, gràcies al nou conveni, els treballadors de RTVV també estaran exempts d'acudir al treball els dies 24 i 31de desembre i la vespra d’una festa local, que serà la següent:
València i Burjassot: 18 de març
Alacant: 23 de juny
Castelló: 17 de març
Madrid: 14 de maig
Barcelona: 23 de setembre
Igualment, es tracta de dies lliurables però no retribuïbles. A qui haja de treballar se li assignarà un dia compensatori. Són dies lliurables a partir de l’entrada en vigor del VIII conveni col.lectiu. Si el conveni, per la raó que fóra, no entra en vigor, s’haurien de tornar.
 
PRESTACIONS SOCIALS

Aquest punt no s'ha tractat però l'empresa ha confirmat que, en contra del que s'esperava no es cobraran este mes, sinó en el següent. L'empresa al.lega que encara no s'ha constituït la comissió que ha d'aprovar-les.

INFORMACIÓ AL COMITÉ D'EMPRESA
L'empresa ha reunit totes les seccions sindicals per informar-les de la seua voluntat d'aplicar l'art. 64 de l'Estatut dels Treballadors. A Iniciativa de la Intersindical s'estableix que cada trimestre (primeres quinzenes d'abril, juliol, octubre i gener) ens passarà informació sobre els aspectes que recull l'Estatut dels Treballadors.

EL DIÀLEG I LA NEGOCIACIÓ, MÉS NECESSARIS QUE MAI

divendres, 20 de febrer de 2009 · 0 comentaris


La Intersindical Valenciana ha comparegut davant la Inspecció de Treball en relació al canal 24.9 de TVV. Davant la Inspecció de Treball, la nostra secció ha defensat els drets dels representants dels treballadors a ser informats en temps i forma del naixement del canal. Hem sol.licitat a la inspecció de Treball que faça de mitjancera davant l’empresa per tindre accés a les dades que considerem bàsiques i que són horaris, jornada de treball, règim de treball a torns, salut laboral i canvi de funcions dels treballadors desplaçats al nou canal.

CANAL 24.9 UN PAS POSITIU

Li hem explicat a la Inspecció que la Intersindical Valenciana comparteix plenament els objectius del Canal 24.9. Considerem que és un servei públic d’informació que encaixa perfectament en la Llei de Creació de RTVV i la seua condició de servei públic. Trobem molt positiu que es tracte d’una oferta de producció pròpia feta íntegrament amb mitjans humans i materials de la casa, que incrementa la càrrega de treball i contribueix a mantindre llocs de treball. Per tot això, li hem mostrat la nostra plena disposició a dialogar, a negociar i a arribar a acords sobre esta qüestió. Només demanem que l’empresa respecte l’Estatut dels Treballadors i els drets dels representants dels treballadors.

LA NOSTRA APOSTA ÉS EL DIÀLEG I NO LA CONFRONTACIÓ

Amb la Intersindical Valenciana es pot dialogar. Ho hem demostrat en la negociació del VIII Conveni Col.lectiu. Hem negociat fins al final i l’hem firmat. Però també anem a ser molt ferms en la defensa dels nostres drets. I estem demostrant-ho estos dies davant la Inspecció de Treball i els tribunals de justícia. La nostra aposta sindical no és la confrontació, sinó el diàleg, la transparència i la negociació. Però per damunt de tot, sempre estarà la defensa dels treballadors.

Hem explicat a la Inspecció de Treball que la manca d’informació vulnera la nostra acció sindical i els drets dels treballadors. En este sentit, i en compliment de l’article 64 de l’Estatut dels treballadors, hem reiterat la nostra voluntat de rebre informació el més aviat possible sobre la situació econòmica de RTVV i l’evolució probable de l’ocupació en la casa. També hem informat que RTVV és una empresa amb una alta taxa de temporalitat. Cada mes de juny, centenars de treballadors veuen rescindits els seus contractes i han d’esperar al mes de setembre a vore si es produeix una nova contractació.

HEM ENCETAT EL BON CAMÍ?

La Intersindical, a través de la Inspecció de Treball li hem demanat a l’empresa que done un pas cap al diàleg i la negociació.

Hem de dir que la resposta de l’empresa ha sigut positiva. Poc després de la compareixença davant la inspecció, la direcció de RTVV ha convocat els sindicats presents al Comité d’Empresa per donar-nos informació sobre l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors. Volem manifestar a l'empresa la nostra satisfacció i encoratjar-la a seguir per aquest camí.

RTVV afronta temps durs en matèria econòmica, pressupostària i laboral. El diàleg i la negociació són més necessaris que mai.


LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR PAS A PAS

dimecres, 18 de febrer de 2009 · 0 comentaris
EL QUE DIU EL CONVENI

Article 25.6. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo a la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, en los términos previstos en el presente convenio. A tal efecto, los responsables de los centros directivos, oídos los representantes de los trabajadores, podrán flexibilizar las jornadas y horarios de trabajo de forma que se garantice tanto la prestación del servicio del trabajador como la mejor adecuación a éste de su jornada de trabajo. En este supuesto no se devengará el plus de flexibilidad.Por ello, si el trabajador tuviese que entrar fuera de su horario de trabajo o flexibilizar el mismo, de acuerdo con su unidad orgánica, se podrá alargar la jornada o existirá una “bolsa de horas” que se irán recuperando de mutuo acuerdo y según las necesidades del Departamento.

LA CONCILIACIÓ PAS A PAS

Qui pot sol.licitar l’aplicació d’este article?

Poden sol.licitar l‘aplicació d’este article tots els treballadors de RTVV que estiguen en els supòsits que marca el conveni. Els més beneficiats són aquells que tenen fills menors d’edat o discapacitats o pares al seu càrrec que necessiten atenció.

La conciliació de la vida laboral i familiar és un dret individual que ha de ser sol.licitat per cada treballador i que no pot ser imposat per l’empresa ni tampoc es pot sol.licitar o concedir amb caràcter col.lectiu.

Com s’aplica?

Bàsicament, el conveni preveu dos formes d’aplicació:

1- Flexibilització de la jornada laboral, és a dir, córrer l’horari d’entrada i eixida per ajustar-lo a les necessitats familiars. Per exemple, un treballador que fa la jornada de 8-15 hores i que necessita portar els fills a escola. Pot sol.licitar i obtindre l’horari de 9-16 hores.

2- La bossa d’hores, que permet fer menys hores, acumular-les i tornar-les segons l’acord al qual arribe amb l’empresa. És el cas del treballador que fa l’horari de 8-15 hores i que sol.licita una hora diària per portar els fills a escola. Pot decidir fer una hora menys al dia i tornar-la en una vesprada setmanal o treballant els festius, entre d’altres possibilitats. En este cas, s’ha d’arribar a un acord amb l’empresa de manera que la tornada de les hores siga beneficiosa per a les dos parts.

Incompatibilitats de la conciliació laboral

El treballador que sol.licite la flexibilització de l’horari per ajustar-lo a la vida familiar no podrà cobrar plus de flexibilitat ja que és ell el que sol.licita la conciliació.

Altres novetats en la conciliació previstes al VIII conveni

- Setze dies naturals de lliurança per inscripció al registre d’unions de fet de la Comunitat Valenciana. Fins ara, només s’incloïa esta possibilitat davant el matrimoni.

- Permís per assistència a tècniques de fecundació assistida. Fins ara, el permís per a tècniques prenatals només afectava la realització d’exàmens prenatals i classes de preparació al part.

- Permís per interrupció d’embaràs. Sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant si la treballadora no es troba en situació d’incapacitat temporal.

- Permís per paternitat: Tres dies més sobre els previstos a la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

- Permís per acompanyar al metge a ancians i discapacitats a càrrec del treballador: Fins ara, només estava prevista esta possibilitat per acompanyar els fills menors d’edat al metge.

- Permís per violència de gènere: La treballadora víctima de la violència de gènere tindrà dret a la reducció de jornada amb reducció proporcional de la retribució. Quan la reducció de la jornada no supere l’hora diària, no generarà deducció de retribucions. Podrà sol.licitar també flexibilització de la jornada o l’adaptació de la jornada laboral.

- Sis dies d’assumptes propis (moscosos) per a tots els treballadors en comptes de cinc que hi havia fins ara.

- Permís per assistir a qualsevol examen, incloses les proves d’accés a l’administració pública i sense límit màxim. Fins ara, només es podien gaudir 10 dies com a màxim i no incloïa les proves d’accés a les administracions públiques.

- Reducció de la jornada en una hora sense reducció de retribució per a pares amb fills amb discapacitat o treballadors que tinguen la custòdia legal de discapacitats. Si la reducció de la jornada és de més d’una hora diària, es farà una reducció proporcional de la retribució.JUBILACIÓ PARCIAL: EL CONTRACTE DE RELLEU PAS A PAS

dimecres, 11 de febrer de 2009 · 0 comentaris

EL QUE DIU EL VIII CONVENI COL.LECTIU

"Article 87 bis. Jubilació parcial. Se reconoce el derecho de los trabajadores fijos de plantilla de acceder a la jubilación parcial cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y los previstos en este artículo. Cuando ejerzan tal derecho, la empresa celebrará contrato de relevo que tendrá una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años, amortizándose en ese momento la plaza de plantilla salvo justificación en contrario".

LA JUBILACIÓ PARCIAL PAS A PAS

Qui pot jubilar-se?

La llei estableix que, a partir del 2012, poden jubilar-se parcialment els treballadors fixos que tinguen 61 anys, que treballen a temps complet i que tinguen més de sis anys d’antiguitat en qualsevol empresa de RTVV. També hauran d'haver cotitzat 30 anys. Fins arribar a l'any 2012 hi ha un període transitori que fa que, per exemple, durant el 2009 ens pugam jubilar parcialment amb 60 anys i dos mesos, 21 anys de cotització i 3 d'antiguitat.

Com puc jubilar-me?

El primer requisit és la voluntat del treballador. Com que està inclòs a l’Estatut dels Treballadors i el VIII Conveni col.lectiu, l’empresa no pot negar-se.

Com a recomanació prèvia, és important que el treballador calcule si li interessa, a partir de quina edat li interessa d'acord amb els temps que ha treballat. Tot això es pot saber consultant amb un gestor o un advocat o, si eres afiliat de la Intersindical, a través dels nostres serveis jurídics.

Per què la jubilació és parcial i amb quin percentatge?

La jubilació és parcial perquè es treballa una part de la jornada i l’altra, es passa a situació de jubilació. La reducció de jornada la tria el treballadors des d'un mínim del 25 per cent a un màxim que pot arribar al 85 %.

Com es cobra?

L’empresa paga una part del sou del treballador i l’altra, l’INSS.

Com es reparteix la jornada que sí s’ha de treballar?

El percentatge que s’ha de treballar es pot acumular en un únic bloc anual, en unes hores al dia, en unes setmanes al mes o en uns mesos a l’any. Per exemple, el treballador treballa 2 hores al dia o tres mesos a l’any o uns dies a la setmana. Es tracta d’arribar a un acord amb l’empresa.

Com es substitueix l'empresa al treballador jubilat parcialment?

L’empresa pot substituir el treballador jubilat amb un altre treballador, al que se li faria un contracte de relleu. El “rellevista” ha d’estar en l’atur o tindre un contacte temporal en RTVV. El substitut treballarà fins a la jubilació total del treballador prejubilat i tindrà un contracte igual al percentatge d’hores que éste ja no fa (un contracte complet al que es resta el temps que treballa el prejubilat). Tot i això, el seu treball es pot simultanejar en horari i jornada de treball.

Amb quina categoria laboral es contracta el “rellevista”?

Éste és el punt més delicat de l’assumpte. Si llegiu la redacció de l’Estatut dels Treballadors, diu expressament:

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente”.

Però, amb el nostre conveni en la mà, què és un grup professional? I una categoria equivalent? Els posaran al grup retributiu més alt que puguen? L'empresa continuarà engreixant el grup de guionistes?

El que cal tindre en compte és que l’Estatut dels Treballadors diu expressament que si el treball del prejubilat i el del reservista no poden ser el mateix, les bases de cotització hauran de ser les mateixes. Això, significa que haurien de cobrar el mateix. I aixó és el que defensarà la Intersindical.
ESTABILITAT LABORAL: DE TEMPORALS A INDEFINITS

dimecres, 4 de febrer de 2009 · 0 comentaris

EL QUE DIU EL VIII CONVENI


"Article 19.2 Estabilitat en l’ocupació: Las partes firmantes de este convenio reconocen la necesidad de la existencia de un marco estable de empleo en el seno del Grupo RTVV.
A tal efecto y con objeto de dar el mejor cumplimiento al Art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores durante la vigencia del presente acuerdo, acuerdan:
Adquirirán la condición de trabajadores indefinidos en los términos del Estatuto de los Trabajadores y con respeto a los principios de acceso a la Administración Pública, los trabajadores que estén contratados durante un plazo superior a 24 meses en un período de 30, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, excepción hecha de los contratos formativos, de relevo e interinidad.
La Comisión Paritaria será informada trimestralmente sobre la aplicación y cumplimiento del presente artículo."


LA SEUA INTERPRETACIÓ PAS A PAS


“....los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad...”

Per a complir els requisits, els treballadors han d’haver treballat 24 de 30 mesos seguits o interromputs en dos o més períodes. És a dir, complirien la norma els que estiguen treballant 24 mesos i un dia.

“... para el mismo puesto de trabajo...”
S’entén com el manteniment de la mateixa categoria laboral o, en el cas, de les mateixes funcions. Els canvis de denominació del lloc de treball no afecten el dret del treballador sempre que éste puga demostrar, a través de testimonis o dels mateixos sindicats, que continua realitzant les mateixes funcions.

“....con la misma empresa....”
RTVV està formada per un ens públic i dos empreses que són societats anònimes, la ràdio i la televisió. En matèria laboral, RTVV és una “contractadora” única. Té un únic director general, un Consell d’Administració, un conveni col.lectiu i un comité d’empresa. Per tant, si ens trobem un treballador que compleix els requisits havent passant d’una empresa a una altra dins RTVV, entenem que efectivament el compleix.

“...sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada....”
La continuïtat d’un lloc de treball que passa d’una empresa pública a una empresa subcontractada, una productora per exemple, pot mantindre el dret del treballador. Seria una subrogació de contracte per una continuació de l’activitat.
Tot i això, esta situació només es produirïa si, efectivament, hi haguera una continuació de l’activitat, és a dir, una continuació del programa per al qual estava contractat el treballador.

“...Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de contratos formativos, de relevo e interinidad...”
No són “zapateros” els contractats de pràctiques (formatius), els interins (que substitueixen un altre treballador), o els de relleu (els que substitueixen un treballador jubilat parcialment fins a la seua jubilació definitiva).

DES DE QUAN COMENCEN A COMPTAR ELS 24 MESOS?


La resposta està en la Disposició Transitòria Segona de l'Estatut dels Treballadors:
“...Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir del 15 de junio de 2006. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 2006”.
El comptador s’estableix a partir del 15 de juny de 2006 i del contracte que tenia el treballador en eixe moment. Si el 15 de juny de 2006, el treballador portava ja un any de contracte, se li computa ja als efectes del compliment de decret.


ÉS EL MATEIX SER TREBALLADORS INDEFINIT QUE FIXE?


No, ja que només es pot ser fixe de plantilla si es supera un procés de selecció. Els fixos de plantilla tenen un article a banda en el conveni. La Sindicatura de Comptes ja li demana a l’empresa en l’últim informe publicat que faça la distinció entre les dues classes de treballadors.

CREC QUE COMPLISC EL DECRET, QUÈ FAIG?

La Intersindical es posa a la teua disposició. Escriu-nos a l’adreça de correu electrònic intersindical@rtvv.es. Ens deixes un telèfon i ens posarem en contacte amb tu per donar-te cita. Si ens portes els teus contractes i les teues nòmines, t’assessorarem i, si vols, podem interessar-nos pel teu cas a través de la comissió paritària. L’objectiu és fer una radiografia el més completa possible de la situació dels temporals en RTVV i aportar la major quantitat de noms a la mesa de negociacions.


PER QUÈ EL NOU CONVENI ÉS UN PAS CAP A L'ESTABILITAT?


La redacció de l’article 19.2 del conveni col.lectiu recull pràcticament el mateix que l'Estatut dels Treballadors però té una enorme importància per a la Intersindical:

- A efectes judicials, permet al treballador invocar, a més de l’Estatut dels Treballadors, el Conveni Col.lectiu a l’hora d'exigir el seu compliment davant l’administració de justícia.


-Des del punt de vista sindical, obri la porta a les seccions sindicals firmants del conveni a tindre informació i control sobre els treballadors afectats així com fer de mediadores a l'hora de plantejar casos de treballadors concrets. Es tracta de la primera vegada que les seccions sindicals podem tindre accés a esta possibilitat.

PRESTACIONS SOCIALS

La Intersindical ha demanat la convocatòria de la comissió de prestacions socials per decidir sobre la concessió de les ajudes a fills, estudis i pròtesis previstes en el VIII Conveni Col.lectiu. També volem tractar el pla de pensions i els preus de la cafeteria del CPP de Burjassot. Considerem que la reunió hauria de realitzar-se abans de les festes de nadal per poder rebre les ajudes el més aviat possible

SÁNCHEZ DE LEÓN ADMET A LES CORTS QUE VAN A “REESTRUCTURAR” LA PLANTILLA DE RTVV

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

LA LOTERIA DE NADAL QUE TOCA

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VARIACIÓ PERCENTUAL DE VOTS 2011-2007

VIII CONVENI COL.LECTIU RTVV

CALENDARI LABORAL

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL A RTVV

BAIXA MATERNAL I DRET DE LACTÀNCIA

OLTRA QÜESTIONA LA DECÈNCIA DE JARABA PEL SEU COMPORTANENT EN EL CAS SANZ

MORENO CRITICA EL COMPORTAMENT DE JARABA EN EL CAS SANZ

Jaraba continua sense assumir cap responsabilitat pel cas Sanz

L'ASSETJAMENT SEXUAL, L'ALTRA CARA DE L'ASSETJAMENT LABORAL

CANAL 9 CONTRACTA DE TERTULIANA LA MULA FRANCIS

Rocío Casanova no entén la "tonteria" d'ensenyar valencià en les escoles i nosaltres no entenem que es contracte de tertuliana en Canal 9 a la mula Francis. Casanova ja va triomfar la primavera passada en el nostre blog defensant a Berlusconi. A seu costat Carrau ha aconseguit semblar Carod Rovira. Veure la resposta de Marga Sanz a Rocío Casanova.

QUINTELA O L'ORGULL DE SER DE DRETA

AÇÒ ÉS PRECÍS?: 800 EUROS + IVA + AVE+ HOTEL

Hui, en la secció “Açò és precís?” vos presentem la tertuliana Mamen Gurruchaga. Cadascuna de les seues col.laboracions al programa “DBT” que presenta i dirigeix Isabel Durán ens costa cada setmana als valencians 800 euros més IVA, més l'AVE Madrid-València, més l'hotel. Ací teniu un recull amb algunes de les seues brillants i instructives aportacions.

VÍDEO D'ESTIL ON LA DIRECCIÓ DE RTVV S'INSPIRA PER A FER ELS INFORMATIUS

QUÈ FAN ELS SINDICATS PER NOSALTRES?

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL

L'INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES ARREPLEGA LES REIVINDICACIONS DE LA INTERSINDICAL
En el seu últim informe anual, corresponent a l’any 2009, el Síndic de Greuges es fa resó de les reivindicacions que li ha traslladat Intersindical Valenciana. Més informació i veure informe.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES INFORMACIONS MANIPULADES QUE EMET CANAL 9 I RÀDIO 9?

Evidentment, aquells que tenen la responsabilitat de decidir què es dóna i com es dóna en els informatius. Eixa responsabilitat, per tant, no és dels treballadors que, moltes vegades, són les primeres víctimes de la manipulació. Llegir més.

VICENTE SANZ DAVANT LA JUSTíCIA

Retransmissió que va fer la Intersindical via Twitter. http://intersindical.blogspot.com/

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?

QUIN CONTRACTE-PROGRAMA?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

INFORMES I AUDITORIES RTVV

-Resum Informe Sindicatura de Comptes RTVV 2007
-Auditoria Ernst&Young 2008
-Comptes Generals RTVV 2008

ARXIU DE LA NEGOCIACIÓ DEL VIII CONVENI COL.LECTIU

-Les 26 hores que precediren el trencament de les negociacions del VIII Conveni Col.lectiu el 18 de novembre del 2008.
- USO i UGT firmen un conveni extraestatutari: Què és un conveni extraestatutari
- Comparació, línia a línia, del VII Cconveni amb l'acord extraestatutari signat per USO i UGT
- Justificació de la UGT per a firmar l'acord extraestatutari.
- Modificacions introduides per la Intersindivcal per a firmar el conveni.

INFORMES DE MANIPULACIÓ A RTVV DEL 2008

Corresponen als mesos de febrer, març i abril del 2008 i foren realitzats conjuntament per la Intersindical i UGT. Veure els informes.